”UNIFICAREA NATURII ŞI CULTURII PRIN ACTIVITĂŢI ÎN AER LIBER ÎN ZONA DE GRANIŢĂ”


MIS-ETC 917

Proiectul implementat de Asociaţia „Amici dei Bambini, Moldova” şi Centrul de Resurse
pentru Educaţie şi Familie Doxamus, România, a fost finanţat cu suma 58.630, 50 Euro
de către Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina
– Republica Moldova 2007 – 20013, Prioritatea 3 „Promovarea activităţilor People to
People”, Măsura 3.2 „Schimburi educaţionale, sociale şi culturale”.
Acţiunea propriu-zisă a avut o durată de 10 luni, în ambele ţări, şi a inclus:
· etapa de coordonare şi management,
· întrunirea pregătitoare (a echipei de proiect) de planificare a acţiunilor cu
copiii,
· programul efectiv de activităţi în aer liber şi
· etapa de evaluare şi diseminare a rezultatelor.
Proiectul a răspuns nevoii de dezvoltare a arealului frontalier dintre România şi Republica
Moldova, prin stabilirea unor relaţii strânse de cooperare sustenabilă între asociaţiile
partenere: ”Amici dei Bambini, Moldova” şi ”Centrul de Resurse pentru Educaţie şi
Familie Doxamus”.
Scopul proiectului a fost promovarea unei interacţiuni complexe şi eficiente de tip
educaţional, social şi cultural între cele 2 grupuri de copii şi adulţi în sensul protejării
patrimoniului natural şi cultural prin activităţi în aer liber.

Beneficiarii
Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din:
· 30 de copii (15 copii din instituţii rezidenţiale din Republica Moldova şi 15
copii români cu un standard de viaţă mediu), cu vârste cuprinse între 7 – 14
ani
· 10 adulţi – educatori şi personal administrativ din echipele partenere.

Beneficiarii finali:
· 900 de copiii, colegi şi prieteni ai celor din grupul ţintă şi
· 100 de adulţi, părinţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai ONG-urilor, cât
şi comunitatea din zona de graniţă în ansamblul ei, care au beneficiat de
diseminarea rezultatelor proiectului.

Acţiunea a îndeplinit următoarele obiective specifice:
· Dezvoltarea interacţiunii copiilor prin identificarea modului specific de viaţă
din cele două ţări şi valorile comune.
· Stimularea parteneriatului între membrii echipelor din cele două ţări prin
schimbarea celor mai bune practici şi crearea unei soluţii educaţionale
integrative.
· Însuşirea şi exersarea abilităţilor utilitar-aplicative specifice diferitelor sporturi
şi activităţi în aer liber.
· Studierea caracteristicilor naturale şi culturale ale locurilor vizitate, cu
identificarea lucrurilor comune.
· Protejarea ecosistemului şi zestrei culturale din zona de desfăşurare a
activităţilor.
· Facilitarea incluziunii copiilor cu oportunităţi reduse din Republica Moldova, în
practicile sociale la nivel regional şi european.
14

 

 

 

 

 
Text Box: RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE


Activităţile de proiect au fost clasificate pe 2 componente: de animaţie socio-
educativă şi turistică, acestea, fiind armonios îmbinate, au favorizat, pe de o parte,
dezvoltarea unor abilităţi practice, a spiritului de echipă şi chiar crearea unor relaţii
de prietenie. De cealaltă parte însă, copiii au avut ocazia să preia unii de la alţii,
diverse cunoştinţe legate de locurile vizitate, cu caracter cultural-istoric.
Pentru copiii moldoveni impactul a fost şi mai mare, întrucât au avut ocazia de a-şi
consolida cunoştinţele lingvistice, pentru a vorbi corect limba română, relaţionând cu
semenii lor, care provin din familii.
Activităţile propriu-zise au constituit o adevărată provocare, atât pentru personalul de
proiect, cât şi pentru cei 30 de temerari din R. Moldova şi România, care au trebuit să
facă faţă tirului cu arcul, escaladelor, ciclismului în teren avariat, curselor cu obstacole
şi turismului pedestru, fiind menajaţi cu sisteme speciale.
Astfel, timp de 2 săptămâni, în diverse arii protejate din Iaşi (la Baza Sportiv-recreativă
din Bârnova) şi pe teritoriul celor mai pitoreşti zone din Republica Moldova, copiii au
ţinut piept antrenamentelor cu arcuri variate, confruntărilor cu turnul de escaladă şi
rapel, traseelor sinuoase ale pădurii parcurse cu bicicleta, pentru ca, în final, să dea
frâu liber jocului într-un cadru supravegheat de educatori temeinic instruiţi pentru o
astfel de sarcină.
Copiii s-au descurcat cu brio, iar dincolo de satisfacţia de a fi îndeplinit corect şi în timp
util sarcinile anunţate, cu toţii s-au bucurat de premii, medalii şi diplome, pe care le
vor păstra la loc de cinste şi îşi vor aduce aminte cu drag de această vacanţă.
Totodată, copiii au vizitat diverse obiective turistice din România şi din Republica
Moldova, care, nu întâmplător au fost alese după aceleaşi principii şi anume
reprezentativitatea pentru cultura şi Ecosistemul ambelor ţări. Astfel, copiii au realizat
că cele două naţiuni împărtăşesc nu doar aceeaşi limbă, ci au zone geografice similare
şi valori comune.

Vizita în România:

Arealele naturale protejate:
· Rezervaţia Valea lui David
- (Fâneaţa seculară Valea lui David)
· Rezervaţia Repedea.

Edificii culturale
· Universitatea Al.I. Cuza
· Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“
· „Bojdeuca“ lui Ion Creangă
· Casa Memorială „Mihail Sadoveanu“
din Iaşi.

Monumente şi statui
· Parcul Copou
· Obeliscul cu lei
· Teiul lui Eminescu
· Aleea “Junimea”
· Piaţa Unirii cu statuia lui Alexandru
Ioan Cuza.

Edificii Religioase
· Mănăstirea “Sfinţii Trei Ierarhi”
· Catedrala Mitropolitană.

Vizita în Republica Moldova

Arealele naturale protejate:
· Orheiul Vechi
· Pădurea din satul Dolna
· Poiana Zamfirei.

Edificii culturale
· Muzeul Naţional de Arheologie şi
Istorie
a Moldovei
· Casa Muzeu Alecu (Alexandru) Donici
· Casa Muzeu Alexei Mateevici
· Muzeul Alexandr Puşkin.

Monumente şi statui
· Arca de Triumf
· Monumentul lui Ştefan Cel Mare
· Grădina Publică Ştefan cel Mare
· Aleea Clasicilor.

Edificii Religioase
· Catedrala Mitropolitană din Chişinău
· Biserica săpată în piatră de la
Orheiul Vechi
· Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii
Domnului” din satul Donici
· Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii
Domnului” din Căuşeni
(Biserica Turcească).

15

 

 

 

 

 
Text Box: AMICI DEI BAMBINI, MOLDOVA


Pe parcursul vizitelor turistice, copiii a fost încurajaţi să completeze nişte agende care
au servit drept jurnale de călătorii şi în care au notat sârguincioşi toate informaţiile
primite de la profesorii însoţitori şi de la ghizi. Aceste informaţii le-au fost foarte utile,
atât pentru îndeplinirea sarcinii prevăzute de proiect - scrierea eseului ”Eu şi noul meu
prieten”, cât şi pentru pregătirea ulterioară a temelor şcolare.
Au apărut astfel 30 de eseuri în care este explicată, mai mult sau mai puţin stângaci,
relaţia de prietenie înfiripată între copiii ce vorbesc aceeaşi limbă, au valori, tradiţii şi
obiceiuri comune, dar aparţin, totuşi, unui spaţiu delimitat de o linie de graniţă.
În acelaşi timp, copiii au marcat desfăşurarea întregii game de activităţi, prin realizarea
a circa 2000 de fotografii, surprinzând imagini inedite din locurile vizitate, entuziasmul
competiţiilor sportive, înfiriparea prieteniilor şi relaţiilor de cooperare educative şi
sociale între locuitorii României şi Republicii Moldova.
Materialele realizate au fost preluate de la copii, fiind valorificate drept suport pentru
realizarea a două ghiduri: unul de bune practici (destinat educatorilor, care oferă
soluţii comune la problemele legate de educaţie) şi altul turistic, în care pot fi regăsite
imagini şi crâmpeie, cu impresiile copiilor legate de locurile vizitate în Republica
Moldova.
Diseminarea Rezultatelor
Cea din urmă fază desfăşurată în cadrul proiectului, a ţinut de diseminarea rezultatelor
şi a implicat, în egală măsură, echipa de proiect din ambele ţări şi beneficiarii direcţi ai
proiectului, care au povestit, la rândul lor, părinţilor, colegilor, prietenilor şi semenilor
din comunitate, despre activităţile în care au fost implicaţi în cele 2 săptămâni de
călătorii şi jocuri.
Astfel, în urma vizitelor efectuate la centrele comunitare, şcolile – internat, liceele,
din R. Moldova şi în cadrul instituţiilor de învăţământ din România, au fost informate şi
sensibilizate cu privire la protecţia ecosistemului alte 900 persoane.
Rezultatele atinse
Proiectul a culminat cu un seminar de diseminare a rezultatelor, organizat separat în
R. Moldova şi România, la care au participat circa 100 adulţi, printre care directori,
profesori şi educatori de la instituţiile de la care au provenit beneficiarii direcţi ai
proiectului, reprezentanţi ale altor organizaţii cu tangenţe în domeniul educaţional şi
de incluziune socială, reprezentanţi de la Muzeele şi locurile vizitate, reprezentanţi ai
Mass-Media şi, desigur, echipele de proiect din ambele ţări.
În cadrul seminarului s-a făcut o scurtă trecere în revistă a activităţilor de proiect,
însoţită de fotografiile expresive realizate direct în timpul activităţilor, au fost
prezentate detaliat cele 2 ghiduri editate şi celelalte rezultate atinse în urma desfăşurării
proiectului, care s-au concretizat prin:
Acumularea unor cunoştinţe necesare cu privire la prietenii de viaţă, valorile
comune şi diferenţelor existente prin intermediul unor eseuri scrise de 30 de
copiii în cadrul unor întâlniri transfrontaliere;
Efectuarea unui schimb de experienţă educaţională profund şi integru
a personalului, în scopul de a rezolva problemele comune din domeniul
educaţional, ce vor fi relatate într-un ghid de bune practici;
Atingerea unui nivel important de abilităţi motorii şi a stării generale de
sănătate a copiilor din grupul ţintă, exprimat prin intermediul a 10 abilităţi
utilitare din cadrul a 4 activităţi sportive în aer liber;
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre mediul natural şi cultural al zonei de frontieră
prin relatarea acestora în 30 de jurnale personale;
Conştientizarea necesităţii protecţiei mediului din partea copiilor şi adulţilor
din grupul ţintă ce vor fi descrise în cadrul unui ghid turistic.
2 ghiduri publicate
30 locuri turistice vizitate;
2000 fotografii realizate de către copii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu